Nie złożył ślubowania Drukuj

Ustawa o samorządzie gminnym Art. 23a

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ,,ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóż Bóg".

Radny Rafał Goliczko w trakcie ślubowania nie wypowiedział słowa ,,ślubuję? " a więc nie złożył ślubowania.  Jego kwestia zamknęła się tylko słowami ,,Tak mi dopomóż Bóg".

Rodzi się, więc pytanie czy radny bez ślubowania może brać czynny udział w sesji?